در این صفحه می توانید ارزندگی سهام 411 شرکت بورسی را مشاهده بفرمایید. این داده ها توسط یک تیم تحلیلگر بورسی و با توجه به گزارشات فصلی شرکت ها تا پایان خردادماه 1400 محاسبه شده و پروتکنیک فقط آن را جهت استفاده فعالین بازار سرمایه بصورت رایگان منتشر کرده و صحت تمامی اطلاعات مندرج در جدول را تایید ننموده و در قبال غلط یا درست بودن اطلاعات نشر داده شده هیچگونه مسئولیتی ندارد.

نمادارزندگی سهم / ریال نمادارزندگی سهم / ریال نمادارزندگی سهم / ریال
آ س پ 4095رافزا28487غگلستا6245
آبادا6511رانفور5985غگلپا17714
آریا45845رتاپ7948غگیلا6046
آپ5881رفاه36468فاذر1449
ارفع9951رمپنا10422فاراک4095
افرا9550رنیک29944فارس2721
افق56176رکیش4536فاسمین14055
انرژی 3نامشخصزاگرس197913فاما11303
اوان13739زبینا4065فایرا16676
اپرداز8259زدشت9410فباهنر12170
بالاس8059زشریف4887فجام6110
بالیر5716زشگزا5795فجر29651
بترانس4147زفکا6947فخاس17775
بجهرم4098زقیام9174فخوز18130
بزاگرس4272زماهان5589فرآور8212
بسوییچ11020زملارد9437فرابورس7090
بشهاب34044زمگسا11128فروس7149
بفجر14669زنگان13447فروی15129
بموتو36721زپارس26123فزرین11877
بمپنا6486زکشت8613فسازان20159
بمیلا6763زکوثر7271فسرب31428
بنیرو2813زگلدشت7166فسپا43740
بهپاک5328ساراب12810فلامی10794
بورس20357ساربیل16169فلوله1592
بپیوند5701ساروج16491فماک4133
بکاپ37749ساروم24158فمراد23540
بکام3896ساوه32636فملی12466
بکهنوج2908ساینا17368فن آوا5000
بگیلان6877سبجنو19936فنوال19331
تاپکیش6063سبزوا6451فنورد141212
تایرا15405سبهان35025فولاد10922
تلیسه3992ستران15629فولاژ14488
توریل8851سخاش41269فولای18825
تپمپی6065سخزر11413فوکا5871
تکشا21978سخوز15929فپنتا322308
تکمبا4438سدشت8628فگستر6001
تکنار1085سدور7797قاسم11597
تکنو3167سرود14021قثابت1279
ثاباد4214سشرق7016قرن12779
ثاخت3391سشمال9014قزوین10160
ثالوند10051سصفها16657قشرین2225
ثامان5926سصوفی10728قشهد9561
ثاژن4470سغرب13584قشکر3197
ثباغ4363سفار17468قشیر4537
ثبهساز3433سفارس9437قصفها20561
ثنوسا2607سفانو17802قلرست18931
ثرود3770سقاین25809قنیشا11764
ثشاهد5438سمازن12405قهگمت17387
ثشرق2818سمتاز14371قپیرا3782
ثعمرا7773سنیر24207قچار4398
ثغرب2907سهرمز10945قسیتو10270
ثفارس3410سهگمت21540لابسا39374
ثقزوی1108سپ9005لبوتان22499
ثمسکن3975سپاها8131لخانه6093
ثپردیس2169سپیدار10049لخزر100122
جم39830سکارون24946لسرما14191
جم پیلن67582سکرد3674لپارس7408
حآسا6329سکرما16059لپیام1197
حبندر4786سیستم23403لکما1101
حتاید20514سیلام3081مادیرا6768
حتوکا11103سیمرغ18122مارون111424
حخزر7637شاراک36576مبین13469
حرهشا1393شاروم8113مداران10603
حریل4280شاملا20355مفاخر5321
حسیر5407شاوان40425میدکو3954
حسینا49090شبریز27056نطرین3989
حفاری8538شبصیر68106نمرینو7849
حپارسا18824شبندر4039نوری89045
حپترونامشخصشبهرن9541های وب10495
حکشتی5015شتران12807هرمز16577
خاذین2512شتهران41186همراه12290
خاهن6077شتوکا15272پارس97712
خاور15213شجم8138پاسا19650
ختراک9047شخارک38925پاکشو5236
ختور9181شدوص11095پتایر5631
ختوقا3349شراز77493پخش11899
خدیزل29796شرانل26358پدرخش11094
خراسان43446شرنگی126005پرداخت9956
خریخت2092شزنگ4520پسهند17123
خرینگ20347شسپا4095پلاسک5486
خزامیا3668شسینا19441پلوله6585
خزر6311شصدف14890پکرمان18827
خساپا1578شصفها65442پکویر12356
خشرق2172شغدیر52350پیزد39187
خعمرا8173شفارا3211چافست8356
خفناور3268شفارس3489چخزر12845
خفنر4357شفن489802چدن6551
خلنت15647شلعاب3011چفیبر3604
خمحرکه5025شلیا10572چکارن3992
خمحور7043شمواد8392چکاوه5289
خمهر3527شنفت21288چکاپا4705
خموتور5390شوینده6231کاذر10264
خنصیر2921شپارس6386کاسپین5898
خوساز4538شپاس9885کالا6612
خپارس1443شپاکسا12248کاما9887
خپویش21131شپدیس94288کاوه17534
خچرخش4029شپمچا20983کبافقنامشخص
خکار19056شپنا9040کترام19106
خکمک6640شکبیر73167کتوکا8034
خگستر4213شکربن49744کخاک15589
دابور9218شکلر14262کدما10637
دارو4095شگل5668کرازی13122
داسوه11562شگویا8833کرماشا33523
دالبر7128شیراز46482کرمان3053
دامین4440شیران21080کزغال19078
داوه7774غاذر8865کساوه30617
دبالک4120غالبر6717کساپا1836
دتماد32944غبشهر11387کسرا11823
دتهران16554غبهار6019کسرام3002
دتوزیع13720غبهنوش42107کسعدی5456
دتولید3930غدام14278کشرق25973
دجابر7280غدشت6545کطبس42561
دحاوی10585غدیس12141کفرآور 7995
ددام5965غزر11805کفرا10755
درازک16466غسالم4307کفپارس4275
درهآور8960غشاذر4114کقزوی5918
دروز4270غشان4438کلر18765
دریشمک6095غشصفا9161کلوند10672
دزهراوی2888غشهد4438کماسه9001
دسانکو2739غشهداب5603کمرجان16640
دسبحان9873غشوکو10588کمنگنز56187
دسینا16470غصینو10893کمینا16884
دشیری18246غفارس2364کنور36459
دشیمی9870غمارگ7668کهمدا7545
دعبید10674غمهرا32579کویر12065
دفارا7186غمینو6849کپارس57471
دفرا19313غنوش23334کپرور27615
دقاضی12005غنیلی2511کپشیر7091
دلر15191غویتا5177کچاد24028
دلقما12659غپآذر11499کگاز12165
دماوند9907غپاک6131کگل14225
دپارس26379غپونه5682کگهر16783
دکوثر3301غپینو5378کیا5963
دکپسول16603غچین10054کیسون11227
دکیمی8430غکورش20380کیمیا12018
دیران5168غگرجی8400گدنا5462
ذوب6003غگل4677گکوثر3169