دانلود ابزارهای بورسی

اندیکاتور ترسیم کانال قیمتی

این اندیکاتور دارای سه خط می باشد که خط بالا و پایین، کانال قیمتی را ترسیم می کند و خط وسط هم میدلاین کانال می باشد. خط بالا قرمز نمایش داده میشود که هشداری بر خرید در سقف کانال بوده و خط پایین نیز سبز رنگ و کف کانال را نشان می دهد.

ابزار دوم

بزودی منتشر خواهد شد

ابزار سوم

بزودی منتشر خواهد شد

ابزار چهارم

بزودی منتشر خواهد شد

ابزار پنجم

بزودی منتشر خواهد شد

ابزار ششم

بزودی منتشر خواهد شد